Yum Noodle (Santa Clara) 扬裕兴 (Santa Clara)

5223 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA