Yomie's Rice x Yogurt (Santa Clara) 有米酸奶 (Santa Clara)

2855 Stevens Creek Boulevard #2462, Santa Clara, CA