Yi Ping Xia (Rowland Heights) 一品虾 (Rowland Heights)

18888 Labin Court , Rowland Heights, CA