Wok's Bar Wok's Bar麻辣香锅

46-26 Kissena Boulevard Flushing, New York, NY