Taike Shabu Shabu 台客

9626 Olive Blvd , St.Louis, MO