Shinju Sushi (San Gabriel) Shinju Sushi (San Gabriel)

120 N San Gabriel Blvd, San Gabriel, CA