Shi Shi Boba Shi Shi Boba

1456 Hancock Street, Quincy, MA