Shanghai Park 大千美食林

301 N Harrison St #33, Princeton, NJ