Rice to Meet You (Houston) 煲来饱去 煲仔饭 (Houston)

9888 Bellaire Blvd #138, Houston, TX