Pan-Fried Bun (Santa Ana) 生小煎 (Santa Ana)

2 Hutton Centre Dr, Santa Ana, CA