Oishibento (Upper West) 弁当屋 (哥大)

2787 Broadway, New York, NY