Noi Noi in Kingston Vietnamese Kitchen Noi Noi in Kingston Vietnamese Kitchen

shop5 / 38 Eyre st, kingston ACT 2604, Canebrra, ACT