Mochi Mochi (Flushing) Mochi Mochi (Flushing)

156-16 Northern Blvd, Flushing, NY