MIAN (Houston Chinatown) 滋味小面 (Houston Chinatown)

9600 Bellaire Blvd #102B, Houston, TX