Kyuramen (NY-Upper West) 九汤拉面 (NY-Upper West)

2785 Broadway, New York, NY