Kiyo Japanese Cuisine (Arcadia) Kiyo Japanese Cuisine (Arcadia)

815 W Naomi Ave #A, Arcadia, CA