KhunNai Thai Cuisine (Milpitas) KhunNai Thai Cuisine (Milpitas)

1810 Milmont Drive, Milpitas, CA