JJIM - Korean Braised BBQ (Austin) JJIM - Korean Braised BBQ (Austin)

1100 South Lamar Boulevard, Austin, TX