JJ's Poke (Minneapolis) JJ's Poke (Minneapolis)

509 14th Ave SE, Minneapolis, MN