Gokudo Shabu Shabu Hot Pot 极道涮涮锅

3779 Sexsmith Road, Richmond, BC