Fuji Tea(Houston) 不二茶铺(Houston)

9310 Bellaire Blvd, Houston, TX