Chi Restaurant Chi Restaurant

492 9th Avenue, New York, NY