Chengdu Taste (Houston) 滋味成都 (Houston)
All entree without rice主菜不跟饭

9896 Bellaire Blvd, Houston, TX