Chengdu Taste (Alhambra) 滋味成都 (Alhambra)

828 W Valley Blvd, Alhambra, CA