Chengdu Impression 成都印象

2545 N Halsted St, Chicago, IL